INSTITUTIE NOUA LA TRANSPORTURI – Ministerul Transporturilor vrea sa infiinteze Agentia Nationala de Investigatii pentru Siguranta in Transporturi, care va ancheta accidentele din sectoarele feroviar, aerian si maritim

Ministerul Transporturilor a pregatit proiectul de Ordonanta de Urgenta prin care vrea sa infiinteze Agentia Nationala de Investigatii pentru Siguranta in Transporturi. ANIT va avea ca obiectiv imbunatatirea sigurantei in transporturile feroviar si cu metroul, aerian si maritim, prin efectuarea investigatiilor privind siguranta in scopul determinarii cauzelor si circumstantelor care au dus la producerea accidentelor si incidentelor si prin emiterea de recomandari privind siguranta bazate pe informatiile rezultate din investigatiile efectuate, in vederea prevenirii producerii altor accidente sau incidente din cauze similare.

Agentia de Investigare Feroviara Romana – AGIFER si a Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile – AIAS vor fi desfiintate.

In proiect se precizeaza ca Ministerul Transporturilor si Infrastructurii nu poate interveni in procesul de luare a deciziilor, in conducerea si in functionarea curenta a ANIT.

Patrimoniile aferente Agentiei de Investigare Feroviara Romana – AGIFER si Autoritatii de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile – AIAS, se preiau, cu pasivul si activul, de catre ANIT.

Prin infiintarea Agentiei Nationale de Investigatii pentru Siguranta in Transporturi – ANIT se va asigura respectarea/aplicarea tuturor reglementarilor europene in materie de investigatie a accidentelor produse in sectoarele feroviar, aerian si maritim”, se precizeaza in document.

De asemenea, se va realiza si o mai buna utilizare a veniturilor proprii, in sensul alocarii unor resurse suplimentare pentru sustinerea activitatilor specifice de investigatie si diminuarii ponderii cheltuielilor cu serviciile suport (economic, juridic, resurse umane, administrativ).

Noua agentie va functiona ca institutie publica in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si se va finanta integral din venituri proprii.

Regulamentul de organizarea si functionare al ANIT, prin care vor fi stabilite, printre altele, atributiile consiliului de conducere si ale directorului general, va fi aprobat prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la publicarea actului normativ de infiintare a agentiei.

Numarul de posturi va fi aprobat prin hotarare a Guvernului, iar statul de functii de catre consiliul de conducere, se precizeaza in proiectul de Ordonanta de Urgenta privind infiintarea Agentiei Nationale de Investigatii pentru Siguranta in Transporturi – ANIT si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 87/2011 pentru efectuarea investigatiilor tehnice privind siguranta in cazul accidentelor din sectorul de transport maritim.

In cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii functioneaza in prezent Compartimentul Investigatii Incidente si Accidente in Transporturile Navale care practic este inoperabil din lipsa de personal, lucru mentionat in Nota de fundamentare care insoteste proiectul.

De asemenea, in prezent sunt infiintate si functioneaza, in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Agentia de Investigare Feroviara Romana – AGIFER si Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile – AIAS, dar nu a fost inca infiintat un organism tehnic independent de investigare a accidentelor produse in transporturile maritime.

ANIT este desemnata sa efectueze in mod independent colectarea, evaluarea, prelucrarea, analizarea si stocarea informatiilor detaliate privind accidentele si incidentele din aviatia civila si, respectiv, din transporturile maritime, raportate prin sistemele nationale de raportare, obligatorie sau voluntara, a evenimentelor specifice aviatiei civile si, respectiv, transporturilor maritime sau de care ia act in urma analizelor proprii, in conformitate cu reglementarile nationale si europene aplicabile fiecarui domeniu. In cazul transporturilor feroviare si cu metroul, ANIT este desemnata sa efectueze in mod independent colectarea, evaluarea, prelucrarea, analizarea si stocarea informatiilor in cazul accidentelor si incidentelor pe care le investigheaza.

Orice accident sau incident grav de aviatie civila produs in spatiul aerian national sau pe teritoriul Romaniei face obiectul unei investigatii privind siguranta aviatiei civile de catre ANIT. ANIT poate sa delege unei autoritati responsabile de investigatiile privind siguranta in aviatia civila din alt stat, de comun acord cu aceasta, sarcina de a efectua o investigatie a unui eveniment de aviatie civila si faciliteaza procesul de investigare realizat de respectiva autoritate.

De asemenea, ANIT va fi institutie unica in domeniul investigatiilor si analizelor privind siguranta in domeniul transporturilor feroviare si cu metroul, al aviatiei civile, respectiv, maritime, la nivel national, si unicul reprezentant al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in relatia cu organismele internationale similare si conexe pentru domeniul sau de activitate, in conformitate cu reglementarile nationale si europene aplicabile fiecarui mod de transport.

In document se precizeaza ca ”sursele proprii de finantare prevazute pentru ANIT in proiectul de act normativ nu au impact asupra bugetului de stat si nu implica marirea tarifelor deja existente.”

Veniturile proprii ale ANIT se constituie din:

  1. tariful unic privind activitatile de investigare a accidentelor si incidentelor feroviare si pe reteaua de transport cu metroul, al carui mod de calcul si nivel tarifar, pe tip de activitate, se stabilesc de catre consiliul de conducere si se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii;
  2. modalitatea de tarifare se stabileste prin contractele de adeziune incheiate de ANIT, in mod nediscriminatoriu, transparent, si care vor fi evidentiate in dosarele de obtinere a competentelor de desfasurare a activitatii feroviare si pe reteaua de transport cu metroul cu:

– administratorul/administratorii de infrastructura feroviara;

– gestionarii de infrastructura feroviara neinteroperabila;

– operatorii de transport feroviar;

– operatorul economic care efectueaza operatiuni de transport cu metroul;

– operatorii economici care detin, in proprietate sau sub alta forma, si exploateaza linii ferate industriale racordate la infrastructura feroviara publica si/sau la infrastructura feroviara privata deschisa circulatiei publice;

– operatorii economici care detin, in proprietate sau sub alta forma, si au dreptul de utilizare a vehiculelor feroviare care circula pe infrastructura feroviara si sunt inscrisi ca atare in Registrul national al vehiculelor – RNV;

– operatorii economici care desfasoara activitati conexe si/sau adiacente transportului feroviar.

3. transferul sumei de 0,275 euro/pasager imbarcat pe aeroporturile din Romania din tariful pentru supravegherea mentinerii obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor, aprobat prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii;

4. transferul sumei de 0,01 euro per unitatea de tonaj brut a navelor din tariful pentru supravegherea navigatiei si managementul traficului naval in porturi si formalitati de sosire plecare, aplicat navelor maritime de catre Autoritatea Navala Romana, aprobat prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii;

5. surse atrase, inclusiv in baza unor tarife aferente serviciilor prestate persoanelor fizice si juridice, romane sau straine, precum si din donatii si sponsorizari. 

Conducerea ANIT este asigurata de catre un consiliu de conducere format din 5 membri. Conducerea executiva a ANIT este exercitata de directorul general, presedinte al consiliului de conducere, denumit in continuare presedinte/director general.

Avand in vedere necesitatea infiintarii in regim de urgenta a unui organism independent de investigatii a accidentelor si incidentelor din transportul maritim, se propune infiintarea unui organism multimodal cu atributii in efectuarea investigatiilor pentru siguranta in transporturi, prin reorganizarea prin fuziune a celor doua organisme de investigare din sectorul feroviar si al aviatiei civile. Noua agentia va avea, pe langa atributiile preluate de la organismele de investigare a accidentelor in domeniile feroviar si al aviatiei civile, si atributii in domeniul investigarii accidentelor si incidentelor din domeniul transporturilor maritime”, se precizeaza in Nota de fundamentare.

Organisme multimodale de investigatii privind siguranta in transporturi functioneaza si in alte state europene, printre care mentionam: Austria, Elvetia, Olanda, Norvegia, Bulgaria, Ungaria, Slovenia, Croatia, Finlanda, statele baltice, Islanda, etc.

”Ca urmare a unor accidente navale cu consecinte deosebit de grave, produse in apele teritoriale ale Uniunii Europene, soldate cu prejudicii de miliarde de dolari si afectarea pe termen lung a mediului, cum ar fi accidentele navelor CADIZ AMOCO in anul 1978, SEA EMPRES in anul 1996, ERIKA in anul 1999, PRESTIGE in anul 2002 etc., precum si accidentul produs in portul Constanta – zona Midia in care a fost implicata nava de tip animalier QUEEN HIND, in anul 2019, Uniunea Europeana, prin institutiile sale reprezentative, a instituit la nivel european efectuarea investigatiilor tehnice privind siguranta in cazul accidentelor si incidentelor produse in transportul naval, separat de orice alte forme de investigatii, administrative si/sau judiciare care urmaresc stabilirea raspunderii sau a culpei, in scopul determinarii cauzelor si circumstantelor care au dus la producerea accidentelor, impunand infiintarea la nivelul fiecarui stat membru UE a unor institutii nationale tehnice, specializate, permanente, responsabile cu efectuarea investigatiei tehnice privind siguranta in conditii de resurse financiare si umane suficiente, independente organizational si juridic fata de orice parte care ar putea avea interese sau responsabilitati in legatura cu rezultatul investigatiei”, se precizeaza in proiectul de act normativ.

In proiect se mai arata ca, ”avand in vedere necesitatea atragerii si mentinerii in cadrul ANIT a personalului de specialitate /investigatori cu o inalta calificare, se propune exceptarea personalului ANIT de la prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de la legile anuale de salarizare a personalului platit din fonduri publice, salarizarea personalului ANIT si celelalte drepturi de personal, urmand a fi stabilite prin negociere in cadrul contractului colectiv de munca si al contractului individual de munca, asa cum este prevazut si pentru alte autoritati din Romania (ANCOM, ANRE, etc)”.

Consiliul de conducere al ANIT si directorul general vor fi numiti prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, in urma unei proceduri de selectie. Pornind de la indemnizatia prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice  pentru directorii regiilor autonome, se propune ca indemnizatia lunara a directorului general al ANIT sa nu poata depasi de 3 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Personalului implicat in actul de investigatie ii este asigurata independenta in fata oricarei autoritati, inclusiv  fata de consiliul de conducere al ANIT, in legatura cu modalitatea de derulare a investigatiilor, relatarea de fapte, imprejurari sau informatii din timpul investigatiilor, precum si cu masurile luate in cursul acestora”, arata autorii proiectului.

Totodata, pentru a asigura continuitatea actului de investigatie in perioada cuprinsa intre intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta si operationalizarea ANIT, se propune ca desfiintarea Agentiei de Investigare Feroviara Romana – AGIFER si a Autoritatii de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile – AIAS sa isi produca efectele la data operationalizarii ANIT. Data operationalizarii ANIT este data emiterii certificatului de inregistrare fiscala si va fi adusa la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de internet a ANIP si prin comunicarea catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

De asemenea, se impune modificarea OUG nr. 87/2011 in scopul transpunerii fidele a prevederilor Directivei 2009//18/CE in legislatia nationala si, totodata, al compatibilizarii prevederilor acesteia cu dispozitiile actului normativ de infiintare a ANIT.

Elementele care vizeaza o situatie de urgenta si extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata: necesitatea infiintarii in regim de urgenta a unui organism tehnic independent de investigatie tehnica a accidentelor produse in transporturile maritime, pentru transpunerea si aplicarea conforma a tuturor normelor europene in materie de investigare a accidentelor produse in transporturi, astfel incat sa fie evitata deschiderea unei proceduri de infringement”, arata autorii proiectului.

Prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2009, cu modificarile si completarile ulterioare a fost infiintata  Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile, institutie publica finantata integral din venituri proprii, care functioneaza in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Ordonanta Guvernului nr. 26/2009 a instituit masurile necesare pentru aplicarea de catre Romania a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea si prevenirea accidentelor si incidentelor survenite in aviatia civila si de abrogare a Directivei 94/56/CE, reglementand procesul de investigare a accidentelor si incidentelor din aviatia civila.

Prin Ordonanta Guvernului nr. 95/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost infiintata Agentia de Investigare Feroviara Romana – AGIFER, institutie publica finantata integral din venituri proprii, care functioneaza in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranta feroviara, care a asigurat transpunerea in legislatia nationala a Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranta feroviara (reformare), a fost reglementat procesul de investigare a accidentelor si incidentelor din sistemul feroviar.

Functionarea in cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a structurii cu competente in investigarea incidentelor si accidentelor in sectorul naval nu raspunde cerintei de independenta organizationala si juridica fata de orice parte ale carei interese ar putea veni in conflict cu actul de investigatie, in speta fata de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate sa de autoritate de reglementare si de autoritate tutelara pentru administratiile portuare.

Auditul efectuat de Agentia Europeana pentru Siguranta Maritima (EMSA), organism tehnic specializat al Comisiei Europene, avand ca tema stabilirea modului in care Romania a transpus si implementat prevederile Directivei 2009/18/CE, consemneaza un numar de 17 deficiente de neconformitate si 7 observatii, dintre care deficienta nr. 1 este: ”Romania nu a infiintat o structura de investigatie impartiala, permanenta in conformitate cu prevederile Directivei”.

Articolul precedentMINISTRUL TRANSPORTURILOR, NEMULTUMIT DE ACORDUL CU SERBIA – Sarbii vor ca Romania sa plateasca pentru punctul de trecere a frontierei la Moravita: „Toate trebuie sa le facem noi”
Articolul următorULTIMELE PREGATIRI INAINTE DE DESCHIDERE – Centura Sanmartin va fi inaugurata in doua saptamani. Erbasu face ultimele ajustari

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.