ROMATSA SI-A PREGATIT UN BUGET COLOSAL IN ACEST AN – Veniturile sunt estimate la 1,37 miliarde lei, iar profitul net la aproape 3 milioane lei

Regia Autonoma ”Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” si-a stabilit pentru acest an un profit net de 2,91 milioane lei in acest an, la venituri totale de 1,37 miliarde lei, dupa cum arata proiectul de Ordin comun pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si a situatiei centralizate privind veniturile si cheltuielile din bazele de cost pe anul 2023 ale ROMATSA. ROMATSA are aproximativ 1.700 de angajati, cea mai mare parte controlori de trafic aerian, cel mai bine platita meserie din Romania. Regia nu mentioneaza insa in document care este castigul mediu lunar determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, planificat pentru fiecare salariat.

A fost estimat un rezultat brut pozitiv – profit, in valoare de 3.439.200 lei, in scadere cu 96,35%, respectiv cu suma de 90.856.910 lei fata de rezultatul brut – profit, realizat la data de 31.12.2022. 

In cursul anului 2023, a fost demarata procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al regiei, urmand ca pana la finalul anului sa fie finalizat procesul de selectie si numire pe 4 ani.

Tot in cursul anul 2023 va fi demarat si finalizat procesul de selectie si numire pe 4 ani si pentru directorul general al regiei.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome ”Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”  a fost avizat de catre membrii  Consiliului de Administratie prin Hotararea nr.09/29.05.2023. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

    Veniturile totale, in valoare de 1.378.502.200 lei, au fost estimate in crestere cu 1,38%  fata de nivelul realizat in anul 2022.

In structura, veniturile totale in valoare de 1.378.502.200 lei, cuprind:

 • veniturile din exploatare, in valoare de 1.372.694.490 lei, au o pondere de 99,58%  in veniturile totale;
 • veniturile financiare, in valoare de 5.807.710 lei, au o pondere de 0,75% in veniturile totale.

Veniturile din exploatare, in valoare de 1.372.694.490 lei, au fost estimate in crestere cu 1,35% fata de nivelul preliminat in anul 2022. In structura, veniturile din exploatare, cuprind urmatoarele categorii de venituri:

 –  venituri din servicii navigatie aeriana reglementate;

 –  venituri din servicii navigatie aeriana de terminal alte aeroporturi;

–   venituri din rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana;

–   venituri din productia de imobilizari;

–   alte venituri din exploatare.

Veniturile din serviciile navigatie aeriana reglementate, in valoare de 1.292.249.900 lei, cu o pondere de 94,14% in total venituri de exploatare, au fost estimate in crestere cu 0,90% fata de cele realizate la data de 31.12.2022, ca urmare a cresterii traficului prognozat pentru anul 2023. precum si a evolutiei tarifelor unitare (+41,08% crestere tarif unitar aplicabil activitatii de terminal Aeroporturi Bucuresti).

Veniturile din serviciile de navigatie aeriana de terminal alte aeroporturi, in valoare de 60.104.120 lei, cu o pondere de  4,38% in veniturile de exploatare, au fost estimate  in crestere cu  5,82% fata de nivelul realizat la data de 31.12.2022, ca urmare  a evolutiei pozitive a tarifelor unitare (+41,08% crestere tarif unitar aplicabil activitatii de terminal Aeroporturi Bucuresti).

Veniturile din rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana in valoare de 14.708.000 lei, cu o pondere de 1,07% in veniturile de exploatare, au fost estimate in crestere cu 7,50% fata de cele realizate la data de 31.12.2022, ca urmare a majorarii sumelor alocate de la bugetul de stat.

Alte venituri din exploatare, in valoare de 5.632.470 lei, cu o pondere de 0,41% in veniturile de exploatare, au fost estimate in crestere cu 74,45% fata de cele realizate la data de 31.12.2022, ca urmare a recuperarii costurilor efectuate de regie pentru proiectul Aeroport International Ghimbav Brasov, in conformitate cu acordul specific agreat cu Consiliul Judetean Brasov.

Veniturile financiare, in valoare de 5.807.710 lei, au fost estimate in crestere cu 8,56% fata de nivelul realizat la data de 31.12.2022, ca urmare a unei estimari prudente a evolutiei cursului leu/euro.

    Cheltuielile totale, in valoare de 1.375.063.000 lei, au fost estimate in crestere cu 8,66%  fata de nivelul realizat la data de 31.12.2022.

In structura cheltuielilor totale in valoare de 1.375.063.000 lei, cheltuielile din exploatare in valoare de 1.331.133.530 lei, detin o pondere 96,81% iar cheltuielile financiare in valoare de 43.929.470 lei, detin o pondere de 3,19%.

In structura, in categoria cheltuielilor de exploatare in valoare de 1.331.133.530 lei, cheltuielile cu personalul in valoare de 1.051.640.770 lei, au o pondere de 79% in total cheltuieli de exploatare si au fost estimate in anul 2023, in crestere cu 23,27%, respectiv cu suma de 198.552.610 lei fata cele aprobate in anul 2022 prin Ordinul Comun MTI/MF nr. 998/1491/2022.

Cresterea se datoreaza, in principal, actualizarii salariilor cu inflatia prevazuta in planul de performanta, precum si a dinamicii de personal aprobata pana la finele anului 2024.

Cheltuielile de natura salariala, in valoare de 742.182.200 lei, au fost estimate in crestere cu 20,86%, respectiv cu suma de 128.075.650 lei, fata de cele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022, prin Ordinul Comun MTI/MF nr. 998/1491/2022. Cresterea cheltuielilor de natura salariala in cuantum de 128.075.650 lei se datoreaza:

 • majorarea salariala datorata cresterii de trafic si a inflatiei asumate prin baza de cost transmisa la Comisia Europeana in valoare de 103.294.020 lei;
 • majorarea salariala conform dinamicii de personal planificate pentru anul 2023, in baza planului de performanta aprobat pentru a treia perioada de referinta (2020-2024) in valoare de 12.697.000 lei;
 • majorarea salariala datorita modificarii elementelor din Contractul Individual de Munca (spor vechime avansare/promovare, alte sporuri specifice categoriilor profesionale datorate vechimii in munca) in valoare de 2.974.130 lei;
 • majorarea salariala datorita asigurarii de fonduri pentru cererile de avansare/promovare formulate de catre salariatii care au indeplinit conditiile de avansare/promovare in perioada 2021-2022 dar care nu au fost promovati/avansati, precum si pentru cei  propusi in anul 2023, in valoare de  3.892.970 lei.
 • cresterii bonusurilor cu suma de 5.217.530 lei, crestere datorata, in principal, majorarii valorii cheltuielilor sociale ca urmare a adaptarii nivelului acestora la dinamica de personal, precum si a cresterii ajutoarelor medicale acordate salariatilor pentru boli grave si deosebit de grave.

Cheltuielile aferente contractului de mandat in valoare de 2.132.090 lei au fost fundamentate  in conformitate cu prevederile  art. 8 alin.(3) si (4) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

 1. pentru directori – valoarea este de 966.500 lei;
 2. pentru consiliul de administratie – valoarea este de 1.165.590 lei.

Pentru anul 2023, nu s-a prevazut componenta variabila.

Durata mandatului, atat pentru directorul general cat si pentru membrii Consiliului de Administratie, este  provizorie, mandatele fiind incheiate pe 4 luni cu posibilitatea prelungirii pana la 6 luni.

Valoarea cheltuielilor de natura salariala realizate in anul 2022, in suma de 609.970.060 lei, nu depaseste nivelul valorii aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli  al anului 2022  prin  Ordinul Comun MTI/MF nr.998/1491/2022.

Alte cheltuieli de exploatare, in valoare de 221.656.890 lei, au fost estimate in scadere  in anul 2023 cu 28,80% fata de valorile realizate in anul 2022.

Cheltuielile financiare, in valoare de 43.929.470 lei, au fost estimate in crestere in anul 2023 cu 83,13% fata de valorile realizate in anul 2022.

     Fata de realizarile inregistrate in anul 2022, anumite elemente de cheltuieli din cadrul capitolului cheltuieli de operare prezinta modificari semnificative in proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023. Astfel, se evidentiaza urmatoarele:

 • cheltuielile materiale inregistreaza o crestere cu 122,46%, ca urmare a cresterii preturilor combustibililor si a cresterii necesarului de materiale consumabile si piese de schimb determinate de sistemele ce urmeaza a fi puse in functiune in anul 2023;
  • cheltuieli cu energia si apa inregistreaza o crestere de 40,53% ca urmarea a cresterii preturilor energiei electrice, gazelor si apei;
  • cheltuielile de intretinere si reparatii inregistreaza o crestere cu 186,18%, datorita  programarii in anul 2023 a unor lucrari noi de reparatii cladiri precum si a unui numar de lucrari planificate si nerealizate in anul 2022. Aceste lucrari se efectueaza in cadrul contractelor incheiate in baza procedurilor de achizitie derulate pe loturi distincte;

Cheltuielile de scolarizare, perfectionare, inclusiv deplasarile aferente prezinta o crestere cu 389,02%, ca urmare a reluarii programului de scolarizare a personalului conform prevederilor legale din Codul Muncii prin ridicarea restrictiilor de deplasare impuse de pandemia cu COVID 19;

Cheltuieli cu deplasarea personalului prezinta o crestere cu 24,51% ca urmare a reluarii deplasarilor personalului prin ridicarea restrictiilor de deplasare impuse de pandemia cu COVID 19;

 • cheltuielile cu alte servicii executate de terti prezinta o crestere cu 41,71%, ca urmare a prevederii incheierii unor noi contracte de servicii mentionate la capitolele anterioare (servicii de mentenanta software sistem de dirijare a zborului, servicii de proiectare, proceduri zbor instrumental – in parteneriat cu SPICE), a verificarilor din zbor. O categorie aparte o reprezinta serviciile de verificare periodica din zbor si supravegherea din zbor a functionarii mijloacelor de navigatie aeriana existente. Aceste servicii sunt prestate de A.A.C.R (ca unic organism tehnic specializat in ROMANIA) cu aeronava proprie sau inchiriata, fapt care influenteaza gradul de realizare a acestora.

Sursele de finantare a investitiilor, prevazute pentru anul 2023, in valoare de 75.706.590 lei, vor fi asigurate, in principal, din amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale si din costul capitalului prevazut in bazele de cost pentru activitate de ruta si de terminal Aeroporturi Bucuresti. 

Cheltuielile pentru investitii sunt in suma de 75.706.590 lei si provin din urmatoarele capitole:

 • obiective in continuare: 33.587.820 lei;
 • obiective noi: 25.389.270 lei;
 • dotari independente si studii: 16.729.500 lei.

Numarul de personal prognozat la finele anului 2023, de 1.697 salariati, a fost estimat in crestere cu 34 salariati fata de cel aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2022, prin Ordinului Comun MTI/MF nr.998/1491/2022. Aceasta crestere este bazata pe dinamica de personal aprobata de Comitetul Director al regiei, care prevede recrutarea de controlori de trafic aerian (CTA) incepand cu anul 2019 si care urmeaza a se derula pana la finele anului 2024. Acest proces de recrutare presupune angajarea si pregatirea treptata a noilor controlori de trafic aerian, destinati inlocuirii celor 154 de controlori de trafic aerian ce urmeaza sa se pensioneze in orizontul de timp 2020-2030.

Creantele restante, in valoare de 83 milioane lei, au fost programate in crestere cu 20,28% fata de cele realizate la data de 31.12.2022, luand in considerare atat tarifele pentru serviciile de navigatie aeriana de ruta si de terminal (+41,08%) valabile in anul 2023, cat si gradul de incasare foarte scazut al facturilor emise pentru servicii de navigatie aeriana de terminal catre TAROM SA (in perioada 2021-2023 gradul de incasare este de 50%). De asemenea, s-a luat in considerare si faptul ca soldul creantelor restante la 31 decembrie 2022 aferente BLUE AIR AVIATION SA (9.789.000 lei), cu care regia s-a inscris la masa credala in procedura de insolventa declansata in mai 2023, nu va fi incasat pana la finele anului 2023.

Articolul precedentSE MODERNIZEAZA UNUL DIN CELE MAI ASTEPTATE DRUMURI DIN BOTOSANI – Reparatiile la drumul Avrameni – Panaitoaia – Dimitrie Cantemir – Mitoc costa 50 de milioane de lei
Articolul următorROMANIA VA AVEA TREI NAVE PENTRU TRANZITUL PE CANALUL SULINA – Contractele depasesc 50 milioane lei. Navele vor fi construite in Romania

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.