METROREX RAMANE PE PIERDERI SI IN ACEST AN – Compania estimeaza pierderi de peste 390 milioane lei. Un salariu mediu ajunge la 2.500 de euro pe luna

Metrorex estimeaza venituri totale de 2,85 miliarde lei in acest an si pierderi de 390,77 milioane lei, dupa cum reiese din proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Metrorex, companie aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Compania estimeaza pentru finalul un numar de 5.861 salariati. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022, este in valoare de 12.540,77 lei/salariat, fiind estimat in crestere cu 5,43% fata de cel preliminat/realizat in anul 2022.

In anul 2023, se preconizeaza o crestere a numarului de calatori cu 39.166.462 calatori (de la un numar de 120.833.538 calatori realizat/preliminat pe anul 2022 la un numar de 160.000.000 calatori programat pe anul 2023).

Veniturile totale in valoare de 2,852 miliarde lei au fost estimate in crestere in anul 2023 fata de cele realizate/preliminate in anul  2022, cu 77,45%,  respectiv cu suma de 1,245 miliarde lei,  de la 1,607 miliarde lei in anul 2022.

In structura, veniturile din exploatare detin o pondere 99,99% iar veniturile financiare detin o  pondere  de  0,01%  in veniturile totale. Veniturile din exploatare au fost estimate in crestere cu 77,46% fata de cele realizate la data de 31.12.2022, respectiv cu suma de 1,245 miliarde lei, in principal ca urmare a inregistrarii sumei de 1,501 miliarde lei la capitolul ”Alte venituri din exploatare”, pozitia bugetara ”venituri din subventii pentru investitii”, reprezentand valoarea obiectivelor de investitii ce urmeaza a fi introduse in patrimoniul public, in anul 2023,  conform Deciziei Curtii de Conturi.

Veniturile din subventii, in valoare de 784,79 milioane lei, au fost estimate in scadere cu 10% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

Cuantumul subventiei de la bugetul de stat,  alocata societatii in anul 2023,  prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr. 368/19.12.2022,  este in valoare de 784,79 milioane lei, dupa retinerea procentului de 10% si reprezinta cca 67% din necesarul fundamentat.

Veniturile din productia vanduta se estimeaza ca vor creste cu 35,44%, respectiv cu suma de  95,52 milioane lei, de la 269,564 milioane lei (anul 2022) la 365,08 milioane lei (anul 2023).

Veniturile din serviciile prestate (activitatea de transport calatori cu metroul) in valoare de 329,6 milioane lei, au fost programate in anul 2023, in crestere cu 39,15% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, respectiv cu suma de 92,737 milioane lei.

Alte venituri din exploatare, in valoare de 1,702 miliarde lei, au fost estimate in crestere cu 265,46 %, respectiv cu suma de 1,236 miliarde lei,  de la 465,93 milioane lei (anul 2022)  la 1,702 miliarde lei (anul 2023),  avand in vedere urmatoarele:

– cresterea cu 298,97 %, respectiv cu suma de 1,224 miliarde lei, a veniturilor din subventii pentru investitii, in valoare de 1,633 miliarde lei, pozitie bugetara care are urmatoarele componente:

 1. veniturile constituite (in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului

Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate) la nivelul cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe puse in functiune, ce au ca sursa de finantare alocatii de la bugetul de stat si/sau credite externe garantate de stat, in valoare 131,492 milioane lei;

 • . veniturile din vanzarea activelor si alte operatii de capital, reprezentand valoarea

obiectivelor de investitii care au fost puse in functiune si care se inscriu in patrimoniul public, conform Deciziei Curtii de Conturi, in valoare de 1,501 miliarde lei,  vor creste in anul 2023 fata de realizat/preliminat an 2022, ca urmare a punerii in functiune in trimestrul III 2020 a Magistralei 5 de metrou Eroilor – Drumul Taberei, deoarece in perioada cuprinsa intre 2020-2022, nu au fost finalizate procedurile de inregistrare, ca imobilizari corporale a investitiilor in curs.

– cresterea cu 23,60 %, respectiv cu suma de 12,7 milioane lei a altor venituri, in principal ca urmare a cresterii veniturilor din subventii de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pentru studenti, a gratuitatilor pentru  revolutionari si veterani de razboi) avand in vedere cresterea numarului de calatori.

Cheltuielile totale in valoare de 3,243 miliarde lei, in anul 2023, au fost  estimate in crestere cu 101,99% fata de cele realizate/preliminate la data de 31.12.2022, respectiv cu suma de  1,637 miliarde lei, de la suma de 1,605 miliarde lei (anul 2022)  la suma de  3,243 miliarde lei (anul 2023).

Tinand seama de introducerea sumei de 1,501 miliarde lei  la capitolul ”Alte cheltuieli de exploatare – cheltuieli privind activele imobilizate”, aceste cheltuieli reprezinta valoarea obiectivelor de investitii  care au fost puse in functiune si care se vor  inscrie in patrimoniul public in anul 2023, conform Deciziei Curtii de Conturi.

Fundamentarea cheltuielilor, necesar a fi realizate in anul 2023, pentru asigurarea serviciului public de transport calatori cu metroul, in conditii de siguranta, regularitate si confort, in contextul economic precar, s-a realizat avand in vedere faptul ca o serie de cheltuieli au fost prioritizate, diminuate si amanate in anul 2022 pentru anul 2023, cum ar fi: cheltuielile cu materialele consumabile si piesele de schimb, cheltuielile cu obiectele de inventar, cheltuielile cu energia, cheltuieli cu personalul etc”, se arata in nota de fundamentare.

In structura cheltuielilor totale in valoare de 3,243 miliarde lei, cheltuielile  de exploatare detin o pondere 100%.

Cheltuielile din exploatare, in valoare de 3,243 miliarde lei, au fost estimate in anul 2023, in crestere cu 101,99% fata de cele prelimate a fi realizate la data de 31.12.2022.

In cadrul cheltuielilor de exploatare,  indicatorul “cheltuieli cu bunuri si servicii”  detine o pondere de 17,12%,  indicatorul “cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate” detine o pondere de 0,16%,  indicatorul “cheltuieli cu personalul”  detine o pondere de 29,45%  iar  indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” detine o pondere de 53,27%.

In structura, cheltuielile cu bunuri si servicii,  au fost programate in anul 2023,  in crestere cu 48,90%  fata de cele realizate/preliminate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile cu bunuri si servicii, in valoare de 555,363 milioane lei, au fost estimate pe baza solicitarilor de la compartimentele interesate, sunt incluse in Programul de aprovizionare si in Planul de achizitii al societatii,  iar estimarile au la baza evolutia acestor tipuri de cheltuieli pe ultimii ani, preturile practicate pentru achizitionarea materialelor, necesitatile societatii pentru buna desfasurare a activitatii si totodata posibilitatea societatii de a acoperi  aceste cheltuieli cu veniturile estimate a se realiza  in cursul anului 2023.

Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, in valoare de 5,163 milioane lei,  au fost estimate  in crestere  in anul 2022 fata de valorile preliminate/realizate ale anului 2022 cu 102,20%.

Cheltuielile cu personalul,  in valoare de  955 milioane lei, au fost estimate in anul 2023,  in crestere cu 17,49%,  respectiv cu suma de 144,191 milioane lei fata cele aprobate in anul 2022  in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, aprobat  prin HG nr. 1274/2022, respectiv de la 810,81 milioane lei  (anul 2022) la 955 milioane lei (anul 2023).

Cheltuielile de natura salariala, in valoare de 869,32 milioane lei,  au fost estimate in anul 2023,  in crestere  cu 17,82% fata cele aprobate in anul 2022 in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, aprobat prin HG nr. 1274/2022,  respectiv cu suma de 131,49 milioane lei, de la 737,82 milioane lei (anul 2022)  la 869,32 milioane lei (anul 2023).

Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, in valoare de  1,056 milioane lei,  au fost fundamentate  in conformitate cu prevederile  art 37 alin.(2) si (3) din OUG. 109/2011 cu modicarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

 1. pentru directori –   valoarea este de 396.070 lei;
 2. pentru consiliul de administratie – valoarea este  660.000 lei.

Durata mandatului, atat pentru directorat cat si pentru membrii Consiliului de Administratie, este  provizorie, mandatele fiind incheiate pe  4 luni cu posibilitatea prelungirii pana la 6 luni, urmand ca in cursul anului 2023, sa fie finalizata procedura de selectie, conform prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Suma alocata  la cap. bugetar „Subventii pentru transportul calatorilor cu metroul”,  nu acopera cheltuielile privind activitatea curenta de exploatare a metroului.

Precizam ca nerealizarea intretinerii si reparatiei caii de rulare (inlocuiri partiale ale elementelor ce intra in componenta acesteia) va conduce la incalcarea normelor de siguranta a circulatiei cu repercusiuni majore deoarece neefectuarea acestor lucrari va determina in mod obligatoriu introducerea de limitari de viteza cu consecinte directe in ceea ce priveste:

 • scaderea veniturilor din incasari ca urmare a diminuarii numarului de calatori
 • transportati (scaderea vitezei determina cresterea intervalului de succedare a trenurilor si implicit scaderea numarului de calatori transportati);
 • uzura accelerata a elementelor ce intervin in contactul roata – sina deoarece

sistemul de cale de rulare este proiectat sa functioneze optim in relatia cu trenurile de metrou la valori predefinite de viteza conform normelor de proiectare si siguranta feroviara.

Societatea, va intreprinde demersurile necesare pe parcursul executiei bugetare pe anul 2023, astfel incat la sfarsitul anului sa se diminueze pierderea prevazuta”, arata proiectul.

Sursele necesare finantarii investitiilor pentru anul 2023, in valoare de 727,08 milioane lei,  au fost estimate in crestere cu 65,15%, respectiv cu suma de 286,81 milioane lei, fata de cele realizate la data de 31.12.2022.

Investitiile vor fi directionate spre:

 • Magistrala 5 – Drumul Taberei-Pantelimon

    a) Sectiunea  1 – Raul Doamnei – Eroilor, inclusiv statia, galeria de legatura Valea Ialomitei  obiectiv de investitii in continuare, pusa in functiune cu calatori in luna septembrie 2020: 12 milioane lei.

 • Sectiunea 2 – Eroilor – Iancului – servicii de proiectare si asistenta tehnico: 19,3 milioane lei, din care: Modernizarea instalatiilor fixe pe magistralele 1,2,3

(10 milioane lei)

 • Magistrala 6  – Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri

Coanda – Otopeni: 584,05 milioane lei

 • Accesibilizarea statiilor de metrou in functiune pentru persoanele cu deficiente

de vedere: 15,98 milioane lei.

Metrorex estimeaza platile restante in valoare de 32,5 milioane lei, in scadere cu 5,66% fata de  cele preliminate/realizate  la data de 31.12.2022;

Creantele restante, in valoare de 10,4 milioane lei au fost estimate in scadere cu 3,27% fata de  cele preliminate/realizate  la data de 31.12.2022;

Pentru anul 2023, tinand seama de analiza realizata la nivelul societatii, privind implementarea unor masuri de eficientizare a activitatii raportat la situatia economico-financiara, dar si la asigurarea personalului minim necesar pentru asigurarea serviciului public de transport calatori cu metroul in conditii de siguranta, se estimeaza un numar de personal existent de cca 5.296 salariati, cu precizarea ca numarul efectiv la finele anului 2023, ce va fi prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 este de 5.861 salariati (acesta fiind ultimul numar de personal aprobat printr-un act normativ, respectiv prin HG nr. 1274/2022 de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022).

Numarul de personal estimat pe anul 2023 de 5.296 salariati, este mai mic cu cca 10 % fata de numarul de personal aprobat de 5.861 salariati, prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

Diferenta de personal minim necesar ce urmeaza a fi angajat etapizat pe parcursul anului 2023, concomitent cu continuarea masurilor de redistribuire/reorganizare a personalului in cadrul societatii pentru acoperirea in special a posturilor fixe, reprezinta personal calificat pe anumite functii si meserii, cum ar fi: mecanici de locomotiva, mecanici ajutor, operatori, impiegati de miscare, meseriasi cale, controlori de acces, casieri, electricieni, lacatusi etc.

Articolul precedent7,75 MILIARDE LEI PENTRU ELECTRIFICAREA SI REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA CLUJ NAPOCA – EPISCOPIA BIHOR – CFR semneaza ultimele doua contracte
Articolul următorSE MODERNIZEAZA DRUMUL CARE VA INLESNI TRAFICUL RUTIER SPRE ZONELE TURISTICE DIN MUNTII APUSENI – Investitia va depasi 38 milioane lei pentru cei 23 de km

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.