AEROPORTUL DIN TIMISOARA SI-A PROPUS VENITURI IN CRESTERE – Aeroportul International Traian Vuia vrea sa aloce 262 milioane lei pentru investitii in acest an

Aeroportul Internaţional Traian Vuia din Timişoara estimeaza venituri totale de 61,2 milioane lei, in acest an, in creștere faţă de cele realizate/preliminate în anul 2022 cu 9,44%, in timp ce profitul net este estimat la 215.000 lei. Profitul brut este preconizat la 396.000 lei, în creștere cu 39% fata de cel preliminat/realizat anul trecut, arata un proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia „, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

În anul 2022, traficul de pasageri a cunoscut pe Aeroportul Internațional Timișoara o revenire puțin peste valoarea prognozată în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, înregistrând un număr de 1.193.923 pasageri, cu 2,90% mai mulți decât cel programat și în creștere cu 90% față de traficul înregistrat în anul 2021.

De asemenea, la nivelul Aeroportului Timișoara, s-a înregistrat și o creștere cu 29% a numărului total de mișcări de aeronave, de la 11.788 mișcări aeronave în anul 2020 la 15.206 mișcări de aeronave în anul 2022.

La întocmirea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2023, Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia a programat venituri, aferente unui număr de 1.400.000 pasageri, reprezentând aproximativ 88% din nivelul realizat în anul 2019, așadar sub scenariul de bază (mijloc) de trafic aerian, conform prognozelor ACI emise în luna decembrie 2022.

Veniturile totale în valoare de 61.210.000 lei,  au fost estimate în creștere în anul 2023 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2022 cu 9,44%, respectiv cu suma de 5.278.510 lei, de la 55.931.490 lei (anul 2022) la  61.210.000 lei (anul 2023). Creșterea veniturilor totale cu 9,44%, va fi influențată, preponderent de creșterea veniturilor prognozate din serviciile prestate cu  15%.

În structură, veniturile din exploatare în valoare de 60.930.000 lei dețin o pondere 99,54% iar veniturile financiare dețin o  pondere  de  0,46%  în veniturile  totale.

Veniturile din exploatare, în valoare de 60.930.000 lei, au fost estimate în creștere cu 9,50% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, respectiv de la 55.644.052  lei (anul 2022) la 60.930.000 lei (anul 2023). 

Cifra de afaceri, în valoare de 45.750.000 lei, a fost estimată cu o creştere de aproximativ 15,13% faţă de cea preliminată/realizată în anul 2022.

Veniturile financiare în valoare de 280.000 lei sunt programate în scădere cu 2,43%.

Cheltuielile totale, în valoare de 60.814.000 lei, au fost fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale în valoare de 60.814.000 lei au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2023, fiind estimate în creștere cu 9,29% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate în anul 2022, respectiv cu suma de 5.167.590 lei.

În structura cheltuielilor totale în valoare de 60.814.000 lei, cheltuielile din exploatare dețin o pondere 94,61% iar cheltuielile financiare dețin o pondere de 5,39%.

Cheltuielile de exploatare, în valoare de 57.534.000 lei, înregistrează o creștere de 5,98% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

În totalul cheltuielilor din exploatare, cheltuielile cu bunuri și Servicii, dețin o pondere de 38,72%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” deține o pondere de 3,82%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” deține o pondere de 40,75% iar  indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” deține o pondere de 16,71%.

În structură, cheltuielile cu bunuri și Servicii, în valoare de 22.277.000 lei, au fost programate în anul 2023, în scădere cu 15,49% față de cele preliminate/realizate în anul 2022.

Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în valoare de de 2.200.000 lei, au fost estimate în creștere cu 1,54% în anul 2023 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile cu personalul in valoare de 23.444.000 lei au fost estimate în anul 2023,  în creștere cu 18,89%  față cele aprobate în anul 2022, în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat prin HG nr. 1289/2022, respectiv de la 19.718.760 lei (anul 2022) la 23.444.000 lei (anul 2023).

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-au respectat prevederile art.63 din Legea nr.368/2022 – legea bugetului de stat pe anul 2023 și nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 22.154.000 lei, au fost estimate în creștere cu 21,82% faţă de suma aprobată în bugetul rectificat al anului 2022 prin HG nr.1289/2022, respectiv de la 18.277.000 lei (anul 2022) la 22.154.000 lei (anul 2023).

Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 3.877.000 lei se datorează:

– creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023, cu suma de 1.294.530 lei, în conformitate cu  art.63 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022;

– creşterii cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale şi bonusuri în anul 2022 cu suma de 2.582.470 lei, în conformitate cu art.63 alin.(1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022, după cum urmează:

– 1.593.470 lei, reprezentand reîntregirea cheltuielilor de natură salarială, având la bază creșterea numărului de personal în anul 2022 cu 35 de salariați și a cheltuielilor de natură salarială aferente;

– 699.000 lei, reîntregirea cheltuielilor de natură salarială, reprezentând spor de condiții vătămătoare acordat în anul 2022; 

– 290.000 lei, reprezentand reîntregire majorare tichete de masă de la 20 lei la 30 lei.

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 844.000 lei, au fost fundamentate  în conformitate cu prevederile  art. 37 alin.(2) și (3) din OUG. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dupa cum urmează:

  1. pentru directori –   valoarea este de 505.000 lei;
  2. pentru consiliul de administraţie – valoarea este 339.000 lei.

Durata mandatului, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este provizorie, mandatele fiind încheiate pe 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate  în anul 2022,  în sumă de 18.186.160 lei, nu depășeste valoarea cheltuielilor de natură salarială aprobată prin  bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al anului 2022, prin HG nr.1289/2022.

Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 9.613.000 lei, au fost estimate în creștere  în anul 2023 cu  56,13% faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2022.

Cheltuielile financiare în valoare de 3.280.000 lei, au fost estimate în anul 2023, în creștere cu 141,79% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

Rezultatul brut în valoare de 396.000 lei a fost estimat pentru anul 2023 în creștere cu 38,91% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2022.

Repartizarea profitului net al companiei societății în valoare de 285.080 lei, a fost efectuată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2023, în valoare de 262.326.000 lei, au fost estimate în creștere cu 247.035.660 lei față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, și vor fi asigurate din: surse proprii constituite din amortizare, în valoare de 3.463.000 lei; credite bancare pentru investiții în valoare de 48.868.160 lei; alte surse, în valoare de  209.995.000 lei.

Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2023, în valoare de 262.305.290 lei, au fost estimate pentru anul 2023, în creștere cu 247.017.050 lei față de cele preliminate/ realizate la data de 31.12.2022.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2023 de 276 salariați a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 prin  HG nr. 1289/2022;

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022, în valoare de 6.197 lei/salariat, reprezintă 97,54% din cel care a fost preliminat/realizat în anul 2022.

Creanțele restante, în valoare de 2.810.840 lei, au fost estimate în scădere cu 71,18% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

În ceea ce privește structura veniturilor care contribuie la realizarea cifrei de afaceri, există două categorii de venituri și anume:

-venituri aeronautice;

-venituri non-aeronautice.

Pe lângă aceste două tipuri de venituri, la nivelul aeroportului, se înregistrează și venituri non-operaționale (venituri din subvenții pentru investiții, venituri financiare).

Veniturile aeronautice reprezintă veniturile obţinute de aeroport, din taxele încasate pentru aeronave (taxe aterizare, iluminare, staționare, handling rampă, servicii la cerere etc), taxele încasate pentru pasageri (îmbarcare pasageri, securitate, asistență PMR, acces SITA etc) și alte taxe încasate pentru operațiuni de trafic aerian.

Creşterea veniturilor aeronautice pentru anul 2023, comparativ cu anul 2022, cu un procent de 14%, este rezultatul influenţei modificării favorabile a indicatorilor fizici de trafic.

Aceste venituri corespund tarifelor încasate pentru prestarea serviciilor aeronautice pentru companiile aeriene și alți agenți economici, care își desfășoara activitatea în zona airside.

Veniturile non-aeronautice reprezintă celelalte categorii de venituri realizate de aeroport, precum: veniturile obținute din serviciul parcare destinat autovehiculelor, veniturile provenite de la accesul la cele două business lounge-uri puse la dispoziție de către aeroport, venituri din închirierea spațiilor pentru birouri, închirieri spații comerciale și din punerea la dispoziție a spațiilor publicitare indoor, outdoor si pe site-ul aeroportului.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, a fost conceput ca un element de legătură între preliminatul/realizatul anului 2022 și bugetul previzionat pentru anii 2023, 2024 și 2025, respectând structura și conceptul unui buget multianual

Articolul precedentJUDETUL ARAD SI-A STABILIT INVESTITIILE IN INFRASTRUCTURA IN ACEST AN – Judetul Arad modernizeaza reteaua rutiera de nord lunga de 67 de kilometri
Articolul următorSTRABAG A CASTIGAT UN CONTRACT IN SLOVENIA – Compania va incasa 56 milioane euro pentru constructia a doua sectiuni de autostrada

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.