AEROPORTUL DIN BRASOV FACE ANGAJARI – Sase posturi pe perioada nedeterminata sunt scoase la concurs

La Aeroportul International Ghimbav-Brasov se fac angajari.

Regia Autonoma „AEROPORTUL INTERNATIONAL BRASOV-GHIMBAV” organizeaza la sediul Consiliului Judetean Brasov, din Brasov, B-dul Eroilor nr. 5, concurs de recrutare organizat in data de 21.02.2023 pentru ocuparea a 6 (sase) posturi vacante, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, cu durata normala a timpului de munca de 8 ore pe zi si 40 ore pe saptamana, in conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, dupa cum urmeaza:

Directia Tehnica-Operationala: 1 post de DIRECTOR TEHNIC OPERATIONAL

Conditii specifice:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta: domeniul fundamental (DFI): stiinte ingineresti sau domeniul fundamental (DFI): stiinte sociale in ramura de stiinta (RSI): stiinte economice,

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei contractuale de minimum 7 ani, dovedita prin carnet de munca si/sau adeverinta privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor.

Serviciul Asistenta Manageriala: 1 post de SEF SERVICIU

Conditii specifice:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta: ramura de stiinta (RSI): stiinte juridice;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei contractuale de minimum 5 ani, dovedita prin carnet de munca si/sau adeverinta privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor.

Serviciul Asistenta Manageriala/ Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C: 1 post de INSPECTOR DE SPECIALITATE RESURSE UMANE, gradul IA

Conditii specifice:

  • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta: ramura de stiinta (RSI): stiinte economice;
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei contractuale de minimum 6 ani si 6 luni, dovedita prin carnet de munca si/sau adeverinta privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor;

Serviciul Asistenta Manageriala/ Compartimentul Achizitii Publice: 1 post de CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, gradul IA

Conditii specifice:

  • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta: ramura de stiinta (RSI): stiinte juridice;
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei contractuale de minimum 6 ani si 6 luni, dovedita prin carnet de munca si/sau adeverinta privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor.

Directia Economica-Comerciala/ Compartimentul Financiar-Salarizare: 1 post de ECONOMIST, gradul IA

Conditii specifice:

  • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta: domeniul fundamental (DFI): stiinte sociale in ramura de stiinta (RSI): stiinte economice;
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei contractuale de minimum 6 ani si 6 luni, dovedita prin carnet de munca si/sau adeverinta privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor.

Serviciul Securitate Aeroportuara/ Biroul Coordonare / Instruire Securitate Aeroportuara: post de INSPECTOR SECURITATE AEROPORTUARA, gradul IA

Conditii specifice:

  • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata

absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta: domeniul fundamental (DFI): stiinte ingineresti;

  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei contractuale de minimum 6 ani si 6 luni, dovedita prin carnet de munca si/sau adeverinta privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor.

In temeiul art. 35 din HG nr. 1336/2022, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

– formular de inscriere la concurs, adresata directorului general al Regiei Autonome „Aeroportul International Brasov-Ghimbav” R.A., conform modelului;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;

– copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;

– copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;

– copia carnetului de munca si/sau a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului;

– certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;

– curriculum vitae, model comun european;

– copie dupa livretul militar, daca este cazul.

Toti candidatii au obligatia de a semna si de a anexa la formularul de inscriere la concurs – Fisa candidatului – informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prezenta ca anexa la anuntul de concurs, conform modelului.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al Ministrului Sanatatii.

Certificatul de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de sustinere a probei scrise.

Copiile dupa documentele solicitate se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica cu mentiunea „conform cu originalul” de catre secretarul comisiei de concurs.

Conditii generale de participare:

a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;

h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Concursul se va desfasura in 3 etape succesive:

– selectia dosarelor de inscriere;

– proba scrisa;

– interviul.

Calendarul de desfasurare a concursului:

• depunerea dosarelor: 26.01.2023-08.02.2023, ora 16:00, la Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, camera 7, parter, Consiliul Judetean Brasov;

• selectia dosarelor: 09.02.2023-10.02.2023;

• afisare rezultate selectia dosarelor (o zi lucratoare de la expirarea termenului de selectie a dosarelor);

• termen de depunere contestatii selectie dosare (cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului);

• solutionarea contestatiilor (maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor);

• proba scrisa: 21.02.2023, ora 11:00;

• afisare rezultate proba scrisa (maximum o zi lucratoare de la data finalizarii probei);

• termen de depunere contestatii proba scrisa (cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului);

• solutionarea contestatiilor (maximum 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor);

• interviu: in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise;

• afisare rezultate interviu (maximum o zi lucratoare de la data finalizarii probei);

• depunere contestatii interviu (cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului);

• solutionarea contestatiilor (maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor);

• afisare rezultate finale: in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de solutionare a contestatiilor.

In vederea participarii la concurs candidatii depun dosarul de concurs incepand cu data de 26.01.2023 pana in data de 08.02.2023, ora 16:00, la sediul Consiliului Judetean Brasov.

Pentru candidatii declarati „admis” se vor incheia contracte individuale de munca, pe perioada determinata, pe o perioada de 3 luni, perioada in care se verifica antecedentele, pe baza unui Formular pentru verificarea aprofundata antecedentelor, in conformitate cu prevederile OUG nr. 7/2022 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a masurilor detaliate de implementare a standardelor de baza comune in domeniul securitatii aviatiei, asa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019.

Persoanelor recrutate care au trecut cu succes prin verificarea aprofundata a antecedentelor si au obtinut avizul favorabil li se vor incheia contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata, conform legislatiei in vigoare.

Bibliografiile si atributiile posturilor sunt anexate prezentului anunt si pot fi vizualizate aici: https://site.judbrasov.ro/vezi-anunt.php?id=389

Reguli pentru candidati

1. Pe toata perioada derularii concursului candidatilor nu le este permisa consultarea nici unor materiale ajutatoare, nu sunt permise discutiile intre candidati, este interzisa folosirea telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta. Candidatii care nu respecta aceste conditii vor fi eliminati din concurs.

2. Intrarea in sala de examen se face pe baza cartii de identitate, cartii de identitate provizorii sau a buletinului de identitate, aflate in termen de valabilitate. Candidatii care nu sunt prezenti la efectuarea verificarii ori care nu pot face dovada identitatii prin prezentarea cartii de identitate, cartii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt considerati absenti.

3. Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgenta in care acestia pot fi insotiti de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigura supravegherea.

4. Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care intarzie sau al oricarei alte persoane, in afara membrilor comisiei de concurs, precum si a persoanelor care asigura secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfasurarii probei.

5. Pe toata perioada derularii concursului, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta.

6. Nerespectarea dispozitiilor prevazute la alin. (5) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatand incalcarea acestor dispozitii, elimina candidatul din sala, inscrie mentiunea „anulat” pe lucrare si consemneaza cele intamplate in procesul-verbal.

7. Lucrarile se redacteaza, sub sanctiunea anularii, cu pix de culoare albastra, doar pe seturile de hartie asigurate de RA Aeroportul International Brasov-Ghimbav, purtand stampila acesteia pe fiecare fila. Pe prima fila, in coltul din dreapta sus, candidatii au obligatia inscrierii in mod descifrabil a numelui si a prenumelui. Coltul paginii, astfel inchis, se lipeste astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate, si se aplica stampila, cu exceptia situatiei in care exista un singur candidat pentru postul vacant, caz in care nu mai exista obligatia sigilarii lucrarii.

8. Lucrarile care prezinta insemnari de natura sa conduca la identificarea candidatilor se anuleaza si nu se mai corecteaza.

9. Proba scrisa va consta in redactarea unei lucrari.

10. Candidatul are obligatia de a preda secretarului comisiei de concurs lucrarea scrisa, la finalizarea lucrarii, ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnand borderoul de predare primire, special intocmit in acest sens.

Articolul precedentUN NOU DRUM EXPRES IN ROMANIA INTRE 4 JUDETE – Drumul Expres TransRegio Galati – Braila – Slobozia – Drajna – Autostrada A2 – Chiciu va avea 142 de kilometri si costa jumatate de milliard de euro
Articolul următorJUDETUL IASI INVESTESTE IN TRANSPORTURI – CJ Iasi aloca 130 milioane lei pentru modernizarea mai multor drumuri si pentru realizarea drumului de legatura pana la Aeroport: „Am avut un record de trafic de pasageri de peste 1,5 milioane”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.