MINISTERUL TRANSPORTURILOR SE REORGANIZEAZA – Se infiinteaza Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana. AFER preia toate obligatiile Organismului Notificat Feroviar Roman

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii vrea sa isi reorganizeze anumite institutii publice din domeniul feroviar care se afla in subordinea sa. Se va infiinta Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana – ASFR, organ de specialitate in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, institutie cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, prin reorganizare, prin divizarea partiala a AFER si preluarea din cadrul AFER a activitatii, structurii de personal si patrimoniul aferente ASFR si ale Organismului de Licente Feroviare Romane – OLFR din cadrul AFER, arata un proiect de Ordonanta a Guvernului, publicat in dezatere de minister.

Sintagma ”Organismului Notificat Feroviar Roman – ONFR” se inlocuieste cu sintagma ”Autoritatea Feroviara Romana – AFER”. Sintagma ”Organismului de Licente Feroviare Roman – OLFR” se inlocuieste cu sintagma ”Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana – ASFR”.

ASFR va avea sediul in Bucuresti, calea Grivitei nr. 393, sectorul 1. Sediul poate fi schimbat prin hotarare a Guvernului.

ASFR, in calitate de organism tehnic specializat, este autoritate nationala de siguranta si de licentiere pentru transportul feroviar si cu metroul, independenta in ceea ce priveste organizarea, structura juridica si procesul decizional fata de orice operator de transport feroviar, administrator/gestionar de infrastructura feroviara, solicitant sau entitate contractanta si de orice entitate care atribuie contracte de servicii publice, cu atributii principale de certificare, autorizare, supraveghere si licentiere in domeniul feroviar si transportul cu metroul, de autorizare a liniilor ferate industriale, precum si alte atributii prevazute de legislatia in vigoare aplicabila.

ASFR se substituie in toate drepturile si ASFR si Organismului de Licente Feroviare Romane – OLFR.

De asemenea, Autoritatea Feroviara Romana – AFER se reorganizeaza si preia activitatea Organismului Notificat Feroviar Roman – ONFR, ca institutie publica, cu personalitate juridica, care se finanteaza din venituri proprii, in subordinea Ministerului Transporturilor si  Infrastructurii,  cu  sediul  in  municipiul  Bucuresti, Calea Grivitei nr. 393, sectorul 1. Sediul poate fi schimbat prin hotarare a Guvernului.

AFER este organismul tehnic de specialitate al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, independenta in ceea ce priveste organizarea, structura juridica si procesul decizional, fata de orice operator de transport feroviar, administrator/gestionar de infrastructura feroviara, solicitant de certificare si entitate contractanta, cu atributii principale de certificare, evaluare a conformitatii, autorizare, omologare si agrementare in domeniul feroviar, transport cu metroul, metroul usor, monorai si  transport urban, suburban si regional pe sine, cai ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, de asigurare a supravegherii prin actiuni de inspectie tehnica a liniilor ferate industriale, precum si alte atributii  prevazute de legislatia in vigoare aplicabila.

AFER preia toate drepturile si obligatiile Organismului Notificat Feroviar Roman – ONFR.

AFER si ASFR se finanteaza integral din venituri proprii obtinute din prestatii si servicii specifice, pe baza de tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii si pot accesa fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

Veniturile incasate de ASFR, cele incasate de Organismul de Licente Feroviare Roman – OLFR, conform prestatiilor proprii evidentiate la pozitii distincte in bugetul AFER, precum si cele existente la data reorganizarii AFER, respectiv excedentul din anii anteriori, precum si bunurile mobile, se determina in urma unui audit efectuat de o firma de specialitate, agreata de Ministerul Finantelor si se transfera la ASFR.

Activitatea si personalul aferent din cadrul Organismului Notificat Feroviar Roman – ONFR se preia, ca urmare a reorganizarii prin redistribuire, de catre AFER.

Activitatea si personalul aferent din cadrul Organismului de Licente Feroviare Roman – OLFR se preia, ca urmare a reorganizarii prin redistribuire, de catre ASFR.

Intregul personal al institutiilor care se reorganizeaza se preia si va fi incadrat in limita numarului maxim de posturi aprobat pentru institutia care preia activitatea acestora, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal, in conformitate cu legislatia in vigoare, va fi transferat, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul institutiei publice respective. 

Durata mandatului directorului general al AFER si respectiv al ASFR si al membrilor consiliilor de conducere aferente este de 4 ani.

Mandatul directorului general al AFER si respectiv mandatul directorului general al ASFR poate fi prelungit cu 4 ani. 

Mandatul directorului general al AFER si respectiv mandatul directorului general al ASFR inceteaza, prin demisie, prin deces, in cazul aparitiei unui conflict de interese, in cazurile si conditiile strict prevazute de lege sau prin aparitia unei incompatibilitati specifice.

Proiectul de act normativ are in vedere crearea cadrului legal pentru reorganizarea si functionarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, respectiv: Autoritatea Feroviara Romana – AFER, in calitate de organism de evaluare a conformitatii, prin transformare prin absorbtie cu Organismul Notificat Feroviar Roman – ONFR, ca institutie publica cu personalitate juridica, care se finanteaza din venituri propria; Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana – ASFR, in calitate de autoritate nationala de siguranta prin transformare prin absorbtie cu Organismul de Licente Feroviare Roman – OLFR si preluarea din cadrul AFER a activitatii, structurii de personal si patrimoniul aferent, ca institutie publica cu personalitate juridica, care se finanteaza din venituri proprii.

Se impune adoptarea de masuri imediate privind situatia Autoritatii Feroviare Romane – AFER si Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana – ASFR ca entitati cu personalitate juridica distincta, respectiv adaptarea situatiei juridice la realitatea impusa de pachetul IV feroviar, simplificarea circuitului birocratic, fluidizarea deciziei, independenta in ceea ce priveste organizarea si procesul decizional,  prin:

 • Reorganizarea Autoritatii Feroviare Romane – AFER, institutie publica de siguranta nationala, cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantata integral din venituri proprii, prin preluarea activitatilor si personalului aferent din cadrul Organismului Notificat Feroviar Roman – ONFR suplimentar fata de activitatile desfasurate in prezent.
 • Reorganizarea Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana – ASFR, autoritate nationala de siguranta, ca institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, prin transformare prin absorbtie cu Organismul de Licente Feroviare Roman – OLFR si preluarea din cadrul AFER a activitatii, structurii de personal si patrimoniului”, arata documentul.

Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana – ASFR va fi organismul tehnic specializat in domeniul feroviar care va indeplini atributiile autoritatii nationale de siguranta in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara.

Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana – ASFR va asigura respectarea conditiilor care trebuie sa fie indeplinite pentru asigurarea sigurantei sistemului feroviar din Romania, referitoare la proiectarea, construirea, punerea in functiune, modernizarea, reinnoirea, exploatarea si intretinerea elementelor acestui sistem, precum si la calificarile profesionale si conditiile de sanatate si de siguranta aplicabile personalului care contribuie la exploatarea si intretinerea sa conform OUG nr. 73/2019.

Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana – ASFR, in calitate de autoritatea nationala de siguranta, va fi independenta in ceea ce priveste organizarea si procesul decizional de orice operator de transport feroviar, administrator/gestionar de infrastructura feroviara, solicitant sau entitate contractanta care atribuie contracte de servicii publice, potrivit legii.

Autoritatea Feroviara Romana – AFER, va fi organism de evaluare a conformitatii care va indeplini atributiile de „organism notificat” si „organism desemnat” de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in conformitate cu prevederile HG nr. 108/2020, pentru a fi responsabil cu activitatile de evaluare a conformitatii, inclusiv etalonare, incercare, certificare si inspectie.

Autoritatea Feroviara Romana – AFER va fi independenta in ceea ce priveste organizarea, structura juridica si procesul decizional, de orice operator de transport feroviar, administrator al infrastructurii, solicitant de certificare si entitate contractanta.

Argumente in aplicarea propunerii de reorganizare a celor doua institutii:

 • In fiecare stat membru al UE exista o autoritate nationala de siguranta, in majoritatea cazurilor de sine statatoare sau in cadrul ministerului de resort. Astfel se va elimina ambiguitatea creata de actuala forma de organizare, respectiv de functionarea unei autoritati (de siguranta feroviara-ASFR) in cadrul altei autoritati (feroviare- AFER), fiind in acelasi timp independente una de alta si subordonate organizatoric in acelasi timp);
 • Pentru exercitarea atributiilor conferite de lege si regulamentele UE, autoritatea nationala de siguranta din Romania, respectiv Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana – ASFR, trebuie sa fie subiect de drept conform legislatiei in vigoare;
 • Toate atributiile din statele membre UE privind siguranta feroviara si interoperabilitatea sistemului feroviar sunt exercitate de catre autoritatile nationale de siguranta, fapt reiesit din documentele Comisiei Europene emise pentru sistemul de transport feroviar;
 • In conformitate cu prevederile art. R17 din Capitolul R4 din Anexa 1 la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 iulie 2008, privind un cadru comun pentru  comercializarea produselor si de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, precum si prevederile art. 29 alin. (2) din HG nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, „organismul de evaluare a conformitatii trebuie infiintat in temeiul legislatiei nationale si trebuie sa aiba personalitate juridica”.
 • Pentru exercitarea atributiilor conferite de lege si regulamentele europene, organismul de evaluare a conformitatii, respectiv Autoritatea Feroviara Romana – AFER, trebuie sa fie subiect de drept conform legislatiei in vigoare;
 • In acest fel se va asigura opozabilitate pentru activitatile derulate de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana – ASFR, dupa cum urmeaza:
 • documente specifice emise persoanelor juridice si persoanelor fizice din sistemul de transport feroviar si cu metroul, unele din documente fiind valabile fiind valabile in statele membre ale Uniunii Europene sau statele parti la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE), conform directivelor europene pentru sistemul de transport feroviar;
 • asigurarea respectarii conditiilor care trebuie sa fie indeplinite pentru realizarea interoperabilitatii sistemului feroviar din Romania;
 • efectuarea activitatilor de supraveghere pe teritoriul Romaniei a conformitatii elementelor constitutive de interoperabilitate cu cerintele esentiale si a entitatilor din transportul feroviar, inclusiv in cooperare cu autoritatile nationale de siguranta din statele membre invecinate, in cazul infrastructurii feroviare transfrontaliere;
 • utilizarea sistemului de informare si comunicare creat de Agentia Uniunii Europene pentru Caile Ferate, impreuna cu celelalte autoritati nationale de siguranta, cu Agentia si cu solicitantii, sistem care are functia de „ghiseu unic”.
 • Cele doua institutii publice reorganizate vor functiona in aceeasi locatie unde isi desfasoara activitatea in prezent Autoritatea Feroviara Romana – AFER, avand ca patrimoniu bunurile preluate, care sunt bunuri proprietate privata a statului, date in administrarea AFER si ASFR pe toata durata de existenta a acestora, putand fi instrainate doar in conditiile legii.

Acest nou mod de organizare va conduce la:

 1. o activitate mai supla a acestor doua institutii reorganizate, care vor avea responsabilitate juridica in activitatile pe care le presteaza;
 2. posibilitatea selectarii personalului odata cu infiintarea celor doua institutii reorganizate pentru cresterea calitativa a acestuia avand in vedere importanta si responsabilitatea activitatilor pe care le presteaza;
 3. activitatile prestate de catre AFER si ASFR nu vor conduce la o crestere a tarifelor pentru activitatile prestate, necrescand povara economica pentru operatorii economici din sistemul feroviar si cu metroul;
 4. implementarea unei digitalizari a proceselor de depunere si prelucrare a documentelor care vor sta la baza emiterii documentelor specifice de catre cele doua institutii nou create, inclusiv pentru procesul de tarifare.
 5. atributiile Organismului de Licente Feroviare Romane – OLFR, inclusiv personalul aferent vor fi preluate si exercitate de catre ASFR.

Atributiile de organism de evaluare a conformitatii vor fi preluate de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER, care are personalitate juridica si respecta astfel prevederile Art. 14 – Autoritatile de notificare – din Decizia 768/2008/CE al Parlamentului European si al Consiliului.

Autoritatea Feroviara Romana – AFER s-a infiintat conform art. 1 alin. (1) din OG nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea acestui minister, finantata integral din venituri proprii – organism tehnic specializat in domeniul feroviar si de transport cu metroul, prin reorganizarea Regiei Autonome „Registrul Feroviar Roman – REFER”, care s-a desfiintat si prin preluarea Inspectoratului Feroviar din structura proprie a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

In anul 2006 s-a infiintat Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana – ASFR, ca autoritate nationala de siguranta, ca urmare a obligatiei impuse de Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranta cailor ferate comunitare (Directiva privind siguranta feroviara), care a fost transpusa prin Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviara, prin care in fiecare stat membru trebuie sa existe o Autoritate Nationala de Siguranta. Prin Legea nr. 55/2006 s-a decis infiintarea acestei autoritati (ASFR) in cadrul AFER, precum si a altor 3 organisme, respectiv Organismul de Investigare Feroviar Roman – OIFR, Organismul Notificat Feroviar Roman – ONFR si Organismul de Licente Feroviare Roman – OLFR, in consecinta fiind modificata si completata si HG nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea AFER prin HG nr. 1561/2006.

In anul 2014 Comisia Europeana a transmis un aviz motivat in cauza nr. 2012/2210, actiune de constatare a neindeplinirii obligatiilor prevazute de art. 15 alin. (1) si de art. 21 alin. (1) din Directiva 2004/49/CE, fiind la un pas de a declansa o procedura de infringement in transpunerea Directivei privind siguranta feroviara de catre Romania, in principal pentru faptul ca Romania nu a garantat independenta autoritatii nationale de siguranta (Autoritate de Siguranta Feroviara – ASFR) si a organismului de investigare (Organismul de Investigare Feroviar Roman – OIFR). Pentru eliminarea acestei proceduri, s-a dispus ca in componenta Consiliului de conducere al AFER sa nu mai existe personal din cadrul Ministerului Transporturilor, iar OIFR sa iasa din componenta AFER si sa fie organizat distinct fata de ASFR, respectiv AFER, ca institutie publica – Agentia de Investigare Feroviara Romana – AGIFER, prin OUG nr. 33/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul feroviar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 42/2016.

In prezent, in cadrul AFER functioneaza 3 organisme distincte pentru care AFER asigura independenta functionala si decizionala, precum si respectarea si punerea in aplicare a deciziilor acestora:

 • Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana – ASFR – organismul care indeplineste toate atributiile autoritatii nationale de siguranta din OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara. De asemenea, ASFR asigura si respectarea conditiilor care trebuie sa fie indeplinite pentru realizarea sigurantei sistemului feroviar din Romania;
 • Organismul Notificat Feroviar Roman – ONFR – organismul de evaluare a conformitatii care indeplineste toate atributiile unui organism notificat si desemnat de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in conformitate cu HG nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar;
 • Organismul de Licente Feroviare Roman – OLFR – organismul care indeplineste toate atributiile autoritatii responsabile cu acordarea licentelor de transport feroviar din Romania, in conformitate cu Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european.

In centralul AFER mai functioneaza o serie de compartimente specifice cu activitati distincte fata de cele 3 organisme.

Autoritatea Feroviara Romana – AFER, prin compartimentele proprii, exercita o serie de atributii specifice, independente fata de cele 3 organisme, in principal:

 1. supravegherea respectarii Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar;
 2. autorizarea si supravegherea din punct de vedere tehnic a furnizorilor de produse/servicii in domeniul transportului urban pe sine;
 3. omologarea tehnica a vehiculelor de transport urban pe sine, certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare pentru vehiculele fabricate in tara ori importate, precum si componentele utilizate la construirea, repararea, intretinerea si exploatarea vehiculelor precum si infrastructurii aferente transportului urban pe sine;
 4.  asigura identificarea, desemnarea infrastructurilor critice feroviare nationale si evaluarea necesitatii de a imbunatati protectia acestora, cu scopul cresterii capacitatii de asigurare a stabilitatii, securitatii si sigurantei sistemelor economico-sociale si a protectiei persoanelor;

efectueaza controlul privind siguranta circulatiei pentru: (i) caile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic;  (ii) retelele care functional sunt separate de sistemul feroviar si care sunt destinate numai exploatarii unor servicii de calatori locale, urbane sau suburbane, precum si la operatorii de transport feroviar care functioneaza exclusiv pe aceste retele; (iii) serviciile speciale de transport feroviar.

ASFR exercita in principal urmatoarele atributii:

 • elibereaza, actualizeaza, suspenda si revoca certificate unice de siguranta, autorizatii de siguranta si certificate pentru entitatile responsabile cu intretinerea vehiculelor feroviare, pentru operatorii de transport feroviar, administratorul de infrastructura feroviara, gestionarii de infrastructura feroviara neinteroperabila si entitatile responsabile cu intretinerea vehiculelor feroviare. Mentionam faptul ca unele documente emise sunt cu valabilitate in statele membre ale Uniunii Europene sau statele parti la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE);
 • elibereaza, reinnoieste, modifica si revoca autorizatii de introducere pe piata a vehiculelor feroviare;
 • autorizeaza punerea in functiune a subsistemelor de control – comanda si semnalizare terestre, energie si infrastructura, care constituie sistemul feroviar;
 • sprijina Agentia Uniunii Europene pentru Caile Ferate (ERA) in eliberarea, reinnoirea, modificarea sau revocarea certificatelor unice de siguranta pentru operatorii de transport feroviar in conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 si a autorizatiilor de introducere pe piata si de tip a vehiculelor feroviare in conformitate cu Directiva (UE) 2016/797;
 • elibereaza, reinnoieste, modifica si revoca permise de mecanic de locomotiva cu valabilitate in statele membre ale Uniunii Europene sau statele parti la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE), inclusiv recunoaste centrele de formare a mecanicilor de locomotiva;
 • efectueaza activitati de supraveghere pe teritoriul Romaniei a conformitatii elementelor constitutive de interoperabilitate cu cerintele esentiale si a entitatilor din transportul feroviar, inclusiv in cooperare cu autoritatile nationale de siguranta din statele membre invecinate, in cazul infrastructurii feroviare transfrontaliere;
 • efectueaza evaluarea independenta a adecvarii aplicarii procesului de management al riscului, precum si a rezultatului acestuia si intocmeste pentru solicitant raportul de evaluare a sigurantei. Pentru aceasta activitate, ASFR este organism de evaluare a riscului fiind inregistrat in ERA TV cu nr. RO/36/0119/0001;
 • certifica entitatile responsabile cu intretinerea vehiculelor feroviare. Pentru aceasta activitate, ASFR este organism de certificare a entitatilor responsabile cu intretinerea vehiculelor feroviare (ERI).

Organismul Notificat Feroviar Roman – ONFR exercita in principal urmatoarele atributii:

 1. aplica procedura de verificare „CE” pentru subsisteme structurale si vehicule feroviare si emite certificate de verificare „CE”;
 2. aplica procedura de evaluare a conformitatii „CE” sau a aptitudinilor de utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate, componente si materiale utilizate la construirea, modernizarea, reinnoirea si intretinerea vehiculelor feroviare si a subsistemelor structurale si emite certificate de conformitate „CE”;
 3. aplica procedura de verificare in cazul normelor nationale tehnice de referinta pentru subsisteme structurale si vehicule feroviare si procedura de conformitate in cazul normelor nationale tehnico de referinta pentru elemente constitutive de interoperabilitate, componente si materiale utilizate la construirea, modernizarea, reinnoirea si intretinerea vehiculelor feroviare si a subsistemelor structurale si emite certificate de verificare si de conformitate;
 4. avizeaza documentatii tehnice pentru construirea, repararea sau modernizarea materialului rulant si a infrastructurii feroviare utilizate in domeniul transportului feroviar si cu metroul;
 5. efectueaza omologarea/agrementarea tehnica a vehiculelor feroviare si de metrou, altele decat cele care fac obiectul interoperabilitatii, si emite documente specifice;
 6. elibereaza agremente tehnice pentru servicii specifice construirii, modernizarii, repararii si intretinerii materialului rulant (altele decat cele care fac obiectul certificarii ca entitati responsabile cu intretinerea vagoanelor de marfa), infrastructurii feroviare si de metrou;
 7. autorizeaza, din punct de vedere tehnic, operatorii economici furnizori interni de produse si/sau servicii neincluse in sistemul conventional, al materialului rulant (altul decat cel care face obiectul sistemului conventional si al certificarii ca entitati responsabile cu intretinerea vehiculelor feroviare) si a infrastructurii si vehiculelor de metrou;
 8. autorizeaza/atesta laboratoare de incercari/standuri si dispozitive speciale ale furnizorilor interni de produse si servicii;
 9. efectueaza verificari si incercari de tip si/sau de lot in laboratoare proprii pentru determinarea conformitatii produselor si serviciilor aferente transportului feroviar si cu metroul;
 10. elibereaza certificate de omologare UE de tip pentru motoarele termice ce echipeaza materialul rulant motor in calitatea sa de autoritate de omologare conform HG nr. 467/2018 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1628 privind cerintele referitoare la limitele emisiilor de poluanti gazosi si de particule poluante si omologarea de tip pentru motoarele cu ardere interna pentru echipamentele mobile fara destinatie rutiera;
 11. elibereaza certificate de compatibilitate tehnica cu reteaua feroviara pentru vehiculele feroviare motoare;
 12. supravegheaza, prin actiuni de inspectie tehnica, respectarea de catre furnizorii feroviari care furnizeaza produse/servicii feroviare a cerintelor care au stat la baza emiterii de documente;

Organismul de Licente Feroviare Roman – OLFR – exercita in principal urmatoarele atributii:

 • acorda licente operatorilor care efectueaza transport feroviar care sunt valabile in statele membre ale Uniunii Europene sau statele parti la Acordul privind Spatiul Economic European;
 • acorda licente operatorilor care efectueaza numai manevra feroviara;
 • acorda licente operatorilor care efectueaza intermedierea activitatii de transport pe calea ferata;
 • acorda licente operatorilor care efectueaza unele categorii de servicii de transport feroviar care nu intra in sfera de aplicare a prezentei legi;
 • acorda licente pentru operatorii care efectueaza transport urban cu metroul
Articolul precedentSEDINTA PENTRU CERTIFICAREA AEROPORTULUI BRASOV CA AEROPORT INTERNATIONAL – Se pregateste dosarul pentru ministerele implicate
Articolul următorTOYOTA TESTEAZA MASINA CU HIDROGEN – Constructorul auto japonez vrea sa testeze masina cu hidrogen lichid in acest an

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.